Privacy Policy

Uw gegevens vallen onder de privacywetgeving en voor psychologen geldt een beroepsgeheim, hetgeen betekent dat er nooit zonder uw toestemming informatie aan derden verstrekt mag worden. Ter optimalisering van uw behandeling is het wel mogelijk uw situatie vertrouwelijk (en geanonimiseerd) te bespreken met collegae binnen intervisie. Vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de psycholoog verplicht gesteld de geanonimiseerde (niet herleidbaar tot individuele personen) gegevens aan te leveren bij de DIS, SBG en CBS voor wetenschappelijk onderzoek en optimaliseren van de behandelkwaliteit. U kunt schriftelijk verzoeken uw geanonimiseerde gegevens niet aan te leveren bij de hierboven genoemde instanties, middels het invullen van een privacy-verklaring (deze is bij uw psycholoog aan te vragen). In het kader van vergoedingen van uw behandeling, moet uw psycholoog bepaalde informatie verstrekken aan uw zorgverzekeraar. Bij de declaratie krijgt uw zorgverzekeraar wel inzage in de betreffende zorgprestatie, echter niet in de gestelde diagnose of inhoud van uw behandeling. De zorgverzekeraar heeft wel het recht om de behandelaar te controleren en dossieronderzoek te verrichten, echter u moet daar vooraf schriftelijk toestemming voor geven.

Gegevens over uw behandeling worden vastgelegd in een dossier wat wettelijk 15 jaar bewaard dient te worden, hierna worden alle gegevens vernietigd. Mochten gegevens onjuist zijn, dan heeft u het recht om deze te laten verbeteren, aan te laten vullen of te verwijderen. Anderen mogen uw dossier alleen inzien, als u schriftelijk toestemming geeft. Deze toestemming kunt u later ook weer blokkeren. Zelfs na het overlijden van een client hebben derden geen recht op inzage in het dossier. Zonder uw toestemming zal geen informatie verstrekt worden aan derden (bijvoorbeeld huisarts of bedrijfsarts). Het dossier wordt op zodanige wijze bewaard dat niemand tot die gegevens toegang heeft.

Van Tiel Advies heeft een Functionaris gegevensbescherming (FG). U kunt deze benaderen met vragen over de gegevens die Van Tiel Advies over u verwerkt. U kunt de Functionaris gegevensbescherming per email bereiken via fg@vantieladvies.nl.